یک متخصص با توجه به دوره­ های متوالی که باهاش می ­گذرانید برنامه شما را طراحی می­ کند چه رژیم فست و چه کتوژینک و چه هر متد دیگری در زمان درست توسط متخصص طراحی می­ شود. درنتیجه شما نمی ­توانید خودسر و یا وسط یک دوره بدون اینکه هنوز نتیجه­ ای گرفته شده باشید اقدام به تغییر برنامه کنید.