خیر، دوره­های متوالی رژیم این قانون را همیشه پیروی نمی­کند. شما در هر دوره­تان نمی­توانید وعده یا روز تقلب داشته باشید، بستگی به تعداد دوره­ها، سطح تمرینی و سطح درصد چربی بدنتان دارد در هرصورت اگر در منوهای غذایتان چیزی به اسم روز آزاد یا وعدۀ آزاد ندیدید حق تقلب ندارید.