خیر، هر مادة­غذایی که قطعاً ما به­صورت خام نمی­خوریم در برنامه هم پخته شده درنظر گرفته­ شده ماکارونی- برنج- عدس- سویا- گوشت­ها و… همه به­صورت پخته شده اندازه­گیری و جدا می شوند.