خیر، خارج شدن از روال یک برنامه نتیجه گرفتن خودتون رو سخت تر می­کند.