باتوجه به­ اینکه روتین زندگی افراد فرق می کند، نمی­ توان یک دستور ساعت برای همه اعلام کرد اما اگر به­ طور مثال تمرین شما ساعت 10 صبح باشد به این شکل وعده­ هایتان را می چینید:

تمرین 10 صبح: 

صبحانه تا 8 صبح میل شده باشد( می­توانید ½ یا تمام وعده ­ی قبل تمرین را باهاش ادغام کنید.)

اتمام تمرین تا 12ظهر

ناهار و وعده­ی بعد تمرین 14:30 الی 13:30 ظهر

میان­ وعده اول 17-16 ظهر

شام در فصل زمستان و پاییز 21-20 شب

میان ­وعده دوم 22:30 شب

 

تمرین ساعت 9-8 شب:

صبحانه تا ساعت 9 خورده شود

میان­ وعده اول تا ساعت 11 صبح

ناهار 13 الی 14

میان­ وعده دوم و وعده قبل تمرین 18-17

وعده بعد تمرین و شام 21:30 الی 22:30